Политика за поверителност

Правила за поверителсност

Общи правила за поверителност на информацията
Настоящите Правила определят ангажимента на Дот Колор ООД  да защитава поверителността на личните данни, които се събират или използват от Дот Колор ООД  в хода на бизнес дейностите, провеждани от Дот Колор ООД  . Обхватът на Правилата включва събирането и използването на лични данни на служители, клиенти, доставчици и други трети лица
Ние уважаваме правото на поверителност на физическите лица.Дот Колор ООД се отнася сериозно към поверителността и се ангажира да спазва всички правни изисквания по отношение на поверителността на личните данни. Дот Колор ООД  ще преглежда редовно практиките за събиране, използване и разкриване на личните данни, за да гарантира спазването на законите и разпоредбите.
Даваме предизвестие за събирането на Лични данни.
Дот Колор ООД  ще предизвестява при събиране на лични данни в съответствие с приложимите закони. Всички предизвестия ще обясняват нуждата от тези данни и ще описват начина, по който те ще бъдат използвани.
Получаваме изрично съгласие/включване за поверителните данни.
До степента, позволена от приложимите закони, Дот Колор ООД  ще поддържа процедури, които да гарантират, че поверителните данни се събират при изрично съгласие.
Обработваме и разпространяваме данните в съответствие с изложеното в предизвестието.
Дот Колор ООД  ще събира и използва личните данни в съответствие с предоставените предизвестия. Въпреки това Дот Колор ООД  може да реши да отстрани установяващите самоличността елементи от събраните лични данни и производните данни може впоследствие да се използват за статистически, хронологични, научни или други цели в съответствие с приложимите закони.
Предоставяме защита на данните.
Дот Колор ООД  ще положи усилия в рамките на разумното от търговска гледна точка да поддържа защитата на личните данни и да защитава целостта на тези данни.
Предоставяме начин на физическите лица да осъществяват достъп до данните и да нанасят корекции в тях.
Дот Колор ООД  ще поддържа в рамките на разумното от търговска гледна точка процедури, съответстващи на приложимите закони, по силата на които физическите лица да придобиват достъп до своите събрани лични данни и, когато е уместно, да коригират всякакви неточни или непълни данни, както и да изискат изтриването на своите данни.
Изискваме от другите лица, които обработват данните на Дот Колор ООД  , да спазват приложимите закони.
Дот Колор ООД  ще изисква от другите лица, които придобиват или предоставят лични данни от или на Дот Колор ООД  , включително лицата, ангажирани с предоставяне на услуги за поддръжка, да защитават подобаващо личните данни.
Предоставяме начин за обработка на оплакванията.
Дот Колор ООД  ще публикува процедурите за отговаряне на оплакванията, свързани с потенциални отклонения от установените процедури на Дот Колор ООД  за защита на личните данни.
Ще разкриваме Личните данни, когато това се изисква от Закона или по силата на съдебно решение.
Дот Колор ООД  ще събира, използва, прехвърля и/или разкрива личните данни, както е позволено или изисквано от закона или по силата на съдебно решение, в съответствие с процедури, които не изискват предизвестие (например във връзка с разследване от страна на органи на изпълнителната власт).
Ще адаптираме нашите процеси за Човешки ресурси към правилата на Дот Колор ООД.
Дот Колор ООД  ще адаптира своите процеси, правила, практики и указания за Човешки ресурси, така че да са в съответствие с настоящите Правила.

е уместно, да коригират всякакви неточни или непълни данни, както и да изискат изтриването на своите данни. Изискваме от другите лица, които обработват данните на Дот Колор ООД  , да спазват приложимите закони. Дот Колор ООД  ще изисква от другите лица, които придобиват или предоставят лични данни от или на Дот Колор ООД  , включително лицата, ангажирани с предоставяне на услуги за поддръжка, да защитават подобаващо личните данни. Предоставяме начин за обработка на оплакванията.